28/8/16

Proyecto TIERRA DE DAMANES: Fichas del mes de agosto de 2016


La Red de Custodia del Patrimonio Natural Cinegético de la UNAC lanza dos nuevas fichas coleccionables del Proyecto formativo para cazadores Tierra de Damanes, con el que busca la preservación y recuperación del Conejo de Monte.

FICHA Nº 005 (agosto de 2016): 

FICHA Nº 006 (agosto de 2016): 

El Proyecto Tierra de Damanes tiene como objetivos básicos dar una formación básica a los cazadores, ayudar a entender los errores que estamos cometiendo y unificar criterios en la gestión del conejo de monte. 

Las fichas publicadas hasta la fecha pueden descargarse en el AULA VIRTUAL DE LA UNAC

27/8/16

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES CAZADORES


Proposta de O-Xan para a mellora das axudas de prevención dos danos do lobo ó gando

O-Xan (Grupo de Debate e Opinión sobre a xestión do lobo en Galicia) valora positivamente a iniciativa levada a cabo dende a Consellería de Medio Ambiente para retomar a liña de axudas para a implantación de medidas preventivas de ataque de especies salvaxes, despois de que transcorreran máis de 4 anos dende a última convocatoria aberta de axudas para este tipo de investimentos.

Nembargante, consideramos que varios dos puntos que propuxemos no documento público remitido á Consellería o pasado mes de xaneiro quedaron sen atender e deben ser modificados e formar parte das convocatorias anuais destas axudas:

1) As axudas preventivas deben ser difundidas entre todos os axentes implicados no rural para a súa maior efectividade. Neste senso, consideramos que deberían terse publicado a comezos de ano e permitir a solicitude das mesmas durante varios meses para posibilitar a realización dos investimentos por parte do peticionario e permitir a entrega da documentación durante alomenos un mes dende que ten realizado o investimento. Novamente o principal motivo é a planificación nas explotacións da implantación das medidas preventivas.

2) Na proposta enviada dende O-Xan o pasado mes de xaneiro incluíamos certos investimentos que agora non están contemplados e que son imprescindibles para a protección do gando como son os peches fixos con malla ovelleira e arames electrificados (que estaban contemplados na anterior orde de axudas de 2012 e que non entendemos que se eliminara). A redución dos métodos de prevención que presenta esta convocatoria de axudas (en comparación á última do 2012) preocúpanos na medida en que estase a esquecer un elemento fundamental no sistema de prevención de ataques de lobo, os peches fixos.

Tamén resultan insuficientes as 4 mallas móbiles subvencionables por explotación en sistemas de manexo de gando extensivos ou semi-extensivos polo que debería poder contemplarse unha excepcionalidade nestas situacións para incrementar o número de mallas subvencionables.

3) En canto aos mastíns, nesta convocatoria só se contempla axuda para a adquisición dos cans pero non para o seu mantemento (cartilla sanitaria, sistema de identificación, vacinacións, manutención e alimento), polo que debería incluírse un apartado específico para o mantemento dos mesmos. Asimesmo, a idade de adquisición debe reducirse a 4 meses, xa que é nos primeiros meses de idade cando o mastín crea o vínculo co gando da explotación. Se se retarda un ou dous meses, o resultado pode ser a perda da utilidade do can. A adquisición de cans mastíns non é un tema sinxelo, xa que require de planificación e acordo entre o criador e o gandeiro que o necesita; é por iso que solicitamos que se amplíe o prazo de xustificación e se regularice a publicación destas axudas nos vindeiros anos.

Dende O-Xan pensamos que esta medida debería ir acompañada dun plan de cría de mastíns, semellante ao realizado entre os anos 2006 e 2011, regulado por un convenio entre OVICA (Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia) e a propia Consellería de Medio Ambiente. Ese plan permitiu establecer en Galicia liñas de cans de traballo de mastín leonés que se perderon hoxe en día pola non continuidade deste programa esencial, o que hoxe provoca dificultade para atopar animais dispoñibles dentro do período de xustificación do investimento previsto (ata o 30 de setembro).

É indispensable que esta liña de axudas teña continuidade no tempo e non se limite a unha convocatoria esporádica. A paralización destas axudas o único que provoca é unha desafección polo propio agricultor/a – gandeiro/a, que non se sinte respaldado pola administración. A súa publicación de forma descontinua non permite unha correcta planificación da implantación das medidas preventivas.

Por último, dende O-Xan, como grupo aberto, estamos a disposición da Consellería para tentar de mellorar esta axuda nas vindeiras convocatorias e animamos a todos aqueles gandeiros e agricultores a solicitar a axuda nesta convocatoria, pois os investimentos subvencionables son a base para unha correcta implantación dos sistemas de prevención de ataques de lobo.

UNITEGA FORMA PARTE DE "O XAN".

RESUMO PERIODOS DE CAZA EN GALICIA 2016/17

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2016/17
Tempada xeral: 16 de outubro de 2016 e o 6 de xaneiro de 2017
Arcea: 16 de outubro de 2016 e o 6 de xaneiro de 2017. Poderase prolongar ata o día 12 de febreiro de 2017. Cota de 3 por cazador e día.
Lebre: 16 de outubro e o 27 de novembro de 2016.
Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 3 de setembro ata o 15 de outubro de 2016, e desde o 7 de xaneiro ata o 12 de febreiro de 2017, os xoves, sábados, domingos e festivos.
Corzos (machos): 27 de agosto ata o 15 de outubro de 2016, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días.
Corzos (femias): 3 de setembro e o 15 de outubro de 2016 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 5 de febreiro de 2017, á escolla.
Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 27 de agosto de 2016 ata o 15 de xaneiro de 2017, nas modalidades de batida, montaría e espera.
Cervo, gamo e muflón: 3 de setembro ata o 2 de outubro de 2016, calquera día da semana, no caso de machos adultos e femias adultas en descaste e, con todas as modalidades, desde o 16 de outubro de 2016 ata o 15 de xaneiro de 2017, os xoves, sábados, domingos e festivos e calquera día no caso dos axexos.
Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2016 ata o 15 de marzo de 2017
Adestramento de cans: 1 de setembro de 2016 ata o 15 de outubro de 2016 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 16 de outubro de 2016 ata o 6 de xaneiro de 2017 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico. Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, autorízase o adestramento de cans sobre esta especie, sen petición previa, desde o 7 de xaneiro de 2017 ata o 15 de marzo de 2017 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.

11/8/16

ORDE do 29 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan as especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2016.

Artigo 1. Obxecto e principios

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna silvestre (xabaril, lobo, oso e outras especies), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de protección, para o que se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos danos que poidan ocasionar estas especies, e proceder á súa convocatoria para o ano 2016.

2. Estas axudas tramitaranse en réxime de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, con eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Así mesmo, resultarán de aplicación os preceptos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 2. Actuacións subvencionables

Ao abeiro desta orde, subvencionarase:

1. Para a prevención de danos ocasionados polo lobo: a adquisición de cans mastíns, pastores eléctricos e cerrumes de malla electrificada, que se faga con posterioridade á publicación desta orde.

2. Para a prevención de danos ocasionados polo oso, xabaril ou outras especies de fauna silvestre: a adquisición de pastores eléctricos, que se faga con posterioridade á publicación desta orde.

Non será obxecto de subvención o IVE, o transporte dos materiais nin a man de obra para a instalación e mantemento dos pastores eléctricos e todos aqueles que figuren no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como non subvencionables.

En todo caso, a contía da subvención non poderá ser nunca superior ao custo da actuación subvencionable.

Artigo 3. Persoas beneficiarias e requisitos

1. Para a prevención de danos ocasionados polo lobo e o oso, poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia, das especies de gando bovino, ovino, cabrún, porcino da raza celta, equino, asnal, mular e apícola.

2. Para a prevención de danos ocasionados sobre producións agrícolas polas especies de fauna silvestre, poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas que exercen a actividade agraria e estean inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), creado mediante o Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

3. As persoas beneficiarias deberán cumprir coas obrigas establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e non estar incursas en ningunha das circunstancias previstas no seu artigo 13.

4. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

30/7/16

Los Tecores del Xurés pedirán una entrevista con el Presidente de la Xunta


Las nueve sociedades de cazadores titulares de Tecores que integran la Asociación de Tecores del Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés (XURESTEC), acordaron en la asamblea urgente que celebraron el pasado día 30 de julio, solicitar una entrevista directamente con el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo para manifestarle el descontento generalizado por la política que sigue su Gobierno con los habitantes de los Parques Naturales de Galicia.

Así lo decidieron por unanimidad los Presidentes de las Sociedades de Cazadores de Lobios, Riocaldo, Muiños, Regumasa, Prado, Entrimo, Bande, Calvos de Randín y Riberias da Baixa Limia, después de analizar en profundidad la recientemente orden de ayudas publicada en el DOG por la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

XURESTEC ya manifestó en una reunión celebrada el pasado mes de noviembre a la actual Directora Xeral de Conservación da Natureza, que la última orden de ayudas publicada para los habitantes de los Parques Naturales de Galicia, penalizaba las actuaciones de recuperación de las especies presa de las que se alimenta el águila real, dejando fuera de ellas por falta de puntuación a las Sociedades de Cazadores, que son pieza clave en la recuperación de esta especie en dicho Parque Natural. También se la pidió que consultara a los habitantes de los Parques Naturales antes de publicar futuras líneas de ayudas.

Pero para sorpresa de todos, hace unos días se publicó la nueva Orden de ayudas, y directamente se cerró toda posibilidad de que las Sociedades de Cazadores pudieran solicitar ayudas. Lo mismo ha sucedido con las asociaciones de vecinos, mujeres rurales, etc...; que han visto como no solo la Xunta de Galicia no han tenido en cuenta sus opiniones, sino que directamente han sido borradas de dicha Orden de ayudas.


La reintroducción del águila real se ha convertido en un” photocall”

Las nueve Sociedades de Cazadores que integran XURESTEC gestionan más de 55.000 Ha. de terrenos dentro de los Municipios Ourensanos de Lobios, Muiños, Entrimo, Calvos de Randín, Lobeira y Bande; y constituyen la mayor entidad asociativa de los municipios del Parque Natural y de la propia Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, a través de la cual la sociedad civil expresa sus opiniones y reivindicaciones.

XURESTEC está harta de que la parte más importante del programa de recuperación del águila real en el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, que es la mejora y conservación de las especies presas, como son el conejo y la perdiz, esté recayendo durante los últimos años sobre los recursos económicos propios de las Sociedades de Cazadores; mientras que todos los políticos aprovechan la suelta de los pollos para pasar por el lamentable “photocall” que se monta para la ocasión.

Es necesario una nueva política de cara a los habitantes de las zonas protegidas de Galicia, pues actualmente no ven en dichos espacios nada más que limitaciones y prohibiciones; y cuando se quieren aplicar medidas compensatorias, se publican solo líneas de ayudas que no encajan con la realidad rural de dichas zonas. Por lo que algunos colectivos ya se están planteando crear una gran asociación de ámbito autonómico, que integre a los habitantes de las zonas protegidas de Galicia (Parques Naturales, Red Natura, erc..), para expresar con más fuerza su hartazgo por todo lo que viene sucediendo desde hace años, independientemente del color político del gobierno de turno.
  

COMUNICADO DE XURESTEC

21/7/16

Proyecto TIERRA DE DAMANES: Fichas del mes de julio de 2016.

La Red de Custodia del Patrimonio Natural Cinegético de la UNAC lanza dos nuevas fichas coleccionables del Proyecto formativo para cazadores "Tierra de Damanes", con el que busca la preservación y recuperación del Conejo de Monte.

FICHA Nº 003 (julio de 2016):


FICHA Nº 004 (julio de 2016):


El Proyecto Tierra de Damanes tiene como objetivos básicos dar una formación básica a los cazadores, ayudar a entender los errores que estamos cometiendo y unificar criterios en la gestión del conejo de monte.

Las fichas publicadas hasta la fecha pueden descargarse en el AULA VIRTUAL DE LA UNAC:

20/7/16

Unións considera “otro palo de ciego” de la Consellería las ayudas por los daños del jabalí

El sindicato Unións Agrarias considera “tardía” la línea de ayudas convocada la semana pasada por la Consellería de Medio Ambiente para paliar los daños del jabalí en los cultivos agrícolas. “Las ayudas no van a cubrir los daños justificados y documentados de esta campaña anteriores a 15 de julio”, advierten desde la organización agraria.

En este sentido, desde UAA consideran que esta línea de ayudas es “un palo de ciego más en una deriva de la Consellería de Medio Ambiente, que se muestra incapaz de coordinar con sus Servicios Provinciales, los Tecor y las organizaciones de agricultores y ganaderos, una estrategia seria para el control de este problema”.

En concreto, desde Unións insisten “en la necesidad de controlar las poblaciones de jabalí durante la temporada de caza, exigiendo de cada TECOR la asignación y cumplimiento de un cupo real de animales que estabilice las manadas de jabalís en las zonas de responsabilidad de cada Tecor”. Y eso se debe complementar, a juicio del sindicato, “con intervenciones decididas de control de daños durante la época de veda, que coincide con los períodos más sensibles de los principales cultivos agrarios de nuestro país, como el maíz forrajero”..

Necesidad de reformar la Ley de Caza de Galicia para darle más seguridad a los cazadores

Para esto último, Unións valora que “los cambios legales en la Ley de Caza de Galicia en la forma de autorización y de hacer las esperas, son una reforma fundamental, pues no son una actividad de caza deportiva sino de actuaciones técnicas de control de daños, y como tal deben de estar previstas en la legislación, de forma que se puedan hacer de forma segura para los cazadores y eficaz en la prevención de daños”.

Por último, desde la organización agraria defienden que “es precisa una línea de ayudas realista, pactada con el sector, y dentro del normal funcionamiento del Fondo de Corresponsabilidad establecido en la Ley de Caza de Galicia, y que lleva ya tres años de retraso en su puesta en marcha”.

FUENTE: CAMPO GALEGO

Acepta un año de cárcel por quedarse con las cuotas de un coto de caza

Según explica el ministerio público, el acusado recibía el dinero en efectivo de una gestoría y luego debía abonarlo en la cuenta del Tecor.

El juzgado de lo Penal 1 de Ourense ha condenado a un año y nueve meses de cárcel al expresidente del Tecor "Ladairo". El acusado, A.C.V., aceptó la pena por el delito de apropiación indebida de las cuotas de los socios, en días no concretos durante el tiempo que este ejerció la presidencia del coto entre abril de 2003 y mayo de 2014.

Según explica el ministerio público, el acusado recibía el dinero en efectivo de una gestoría y luego debía abonarlo en la cuenta del Tecor.

Como prueba existe un documento que el imputado firmó en 2013 en donde reconocía su conducta y que tenía una deuda con el tecor de un total de 25.523,55 euros, la cual no había hecho frente al pago hasta la fecha. La Fiscalía lo acusó de un delito continuado de apropiación indebida, solicitando dos años de prisión, aunque finalmente ha quedado en uno tras el acto de conciliación.

FUENTE: LAREGION

15/7/16

ORDEN do 4 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2016


ORDEN do 4 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se
convocan para o ano 2016 (VER).

13/7/16

Un lobo ronda el entorno urbano de Ponte do Porto

En la parroquia de Ponte do Porto en el término municipal de Camariñas suelen darse casos de ataques de lobos en el espacio rural, en algunos lugares o granjas agrarias.

Así en los últimos años fueron denunciados ataques a ovejas y caballos en zonas como As Barrosas, A Grixa y O Allo con avistamientos de ejemplares de lobos merodeando las casas. Incluso a finales del siglo pasado un lobo atacó a una persona en una granja de A Grixa, al ser avistado dentro de un alpendre.

Pero este fin de semana ha sucedido un hecho realmente sorprendente ya que por dos veces ha sido avistado de madrugada un lobo rondando los contenedores de basura de la rúa da Fonte en pleno casco urbano de la localidad. Un camarero de un establecimiento hostelero que iba a depositar envases de vidrio en el contenedor adecuado llevó un susto de muerte al ver el ejemplar. Además se da el hecho de que el vecino es cazador por lo que reconoce bien a estos cánidos, aunque podría tratarse de un perro asilvestrado de igual porte.

El camarero esperó a cierta distancia a que el lobo marchara por un camino que lleva al río de la localidad pero dio marcha atrás en su trabajo y esperó a otra ocasión para depositar los envases. La noticia ha caudado temor en la población pues esta presencia en varias ocasiones del ejemplar en cuestión apunta a la presencia del mismo o de otros de su especie en los montes próximos de Pías a 500 metros del casco urbano. Un monte en donde ya se han producido avistamientos de lobos el año pasado.

FUENTE: http://www.adiantegalicia.es/costa-da-morte/2016/07/11/un-lobo-ronda-el-entorno-urbano-de-ponte-do-porto.html

5/7/16

La UNAC difunde el Patrimonio Natural Cinegético español


La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) ha suscrito un convenio de colaboración con el artista D. Arturo de Miguel González por el cual cederá sus trabajos a los cazadores con el objetivo de realizar un programa de actuaciones conjuntas para la difusión, concienciación, conservación y fomento de las principales especies del Patrimonio Natural Cinegético español.

El programa de difusión se realizará mediante la estampación de pinturas e ilustraciones realizadas por el artista Arturo de Miguel González, de las principales especies animales que conforman nuestro rico patrimonio natural cinegético, así como otras figuras o escenas relacionadas con la actividad de la caza social. Estas estampaciones han sido realizadas sobre una serie inicial de los productos más habituales de merchandising (camisetas, polares, etc..), pero con la intención de ir ampliando la oferta progresivamente.

La fabricación y comercialización de los productos se realizarán a través de la página web "VisteCaza", propiedad del joven cazador Sergio Pavón, el cual ha llegado a un acuerdo con la UNAC y el artista Arturo de Miguel González para destinar los beneficios obtenidos por la comercialización de los productos para financiar la obra social que realicen ONG`s que trabajen con niños y jóvenes desamparados.

Con esta iniciativa la UNAC pretende poner en valor la riqueza cromática y visual de nuestras especies cinegéticas al mismo tiempo que se ayuda en una labor social que nada tiene que ver con el mundo cinegético. Es por eso que espera una buena aceptación de la iniciativa por parte de los cazadores españoles, que permita ampliar las ilustraciones de las especies más emblemáticas hasta crear colecciones completas y monográficas de las mismas.

Cada cazador podrá seleccionar previamente y a través de la web http://vistecaza.es/es/18-unac , el color de los productos y las estampaciones que desea poner sobre ellos a su gusto. Todo ello partiendo de unas pinturas e ilustraciones de una calidad artística excepcional, estampadas en materiales de buena calidad y con un servicio de entregas rápido y eficaz.

2/7/16

Cuento de lobos a la luz del día

Pueblos de Ourense viven alerta por las visitas de una manada que atacó varias veces en horario diurno y ha dejado restos de sus cacerías en un parque infantil

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/23/galicia/1466695090_086429.html

Nosotros somos el campo, la única voz que lo representa

El 29 de junio, en el Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid, tuvo lugar la segunda reunión de la Plataforma en Defensa del Medio Rural y la Naturaleza, a la que acudieron representantes de la caza, la pesca, la agricultura, el toro de lidia...
Fue una cita histórica, como histórica había sido ya la constitución de esta Plataforma en Defensa del Medio Rural y la Naturaleza, con representantes de distintos colectivos que suponen el cien por cien del campo español. También fue una cita no exenta de controversia y tensión en algunos momentos, lo cual tampoco debe extrañar aglutinándose a tantos sectores -con diferentes intereses y líneas de actuación- inmersos en el mundo rural. Sin embargo, dada la reciente creación de esta iniciativa, el mero hecho de la presencia y debate entre todos es como para ser optimistas, si bien en algunos momentos, habida cuenta de las grandes expectativas generadas en torno a esta plataforma, daba la impresión de existir en el ambiente una cierta frustración por no avanzar más rápido.

Primeras intervenciones

De lo que no hay duda, y ya se encargó de recordarlo Óscar Beltrán, director-gerente de la Oficina Nacional de la Cazay conductor y moderador del acto, “es que este foro de debate no tiene vuelta atrás porque estamos ante una situación de extrema gravedad y peligro”. Además, Beltrán nos informó que dentro de la Plataforma ya hay entre setenta y ochenta asociaciones, organizaciones y federaciones provenientes de diferentes ámbitos del mundo rural.
Junto a Óscar Beltrán, y haciendo una presentación de lo realizado desde la creación de la Plataforma en Defensa del Medio Rural y la Naturaleza y tras la primera reunión de la mesa de trabajo constituida al efecto, estuvo Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca España y miembro de laONC. Una de las cosas que más subrayó Villanueva fue tener una voz única en todos los órganos de discusión y decisión (CEPNB, CAMA, etc.) que afectan a actividades como la cazala pescalos torosla agricultura... Se mostró también muy preocupado por el crecimiento de votos dePACMA (280.000) en las últimas elecciones generales y abogó por dejar atrás los personalismos para defender con fuerza el bien común para el medio rural.
Debido a la polémica generada en torno al grupo o mesa de trabajo constituido sin haber mediado una votación por parte de los miembros de la Plataforma, el presidente de Aproca, que reconoció los errores que se habían cometido hasta la fecha, señaló el carácter de invisibilidad que se le quería dar a este grupo, sin protagonismos de ninguna clase y sometiendo todas sus ideas, propuestas, reivindicaciones, etc. a consulta común, así como la necesidad de que éste redujese su número para una mayor operatividad o funcionalidad. 

Debate abierto

A partir de este momento, todos los que quisieron intervenir pudieron hacerlo, consiguiendo de esta manera que la reunión resultase muy enriquecedora, pues pudimos conocer de primera mano las impresiones de muchas de las entidades que forman parte de la Plataforma en Defensa del Medio Rural y la Naturaleza.
El primero en tomar la palabra fue Rodrigo Moreno, director de Cinegética, quien felicitó a la Plataforma en Defensa de la Pesca por el éxito cosechado en la manifestación del 5-J, y a la Federación Andaluza de Caza por la iniciativa #LaCazaTambienVota. Además, en relación al controvertido tema de la mesa de trabajo, Moreno propuso un grupo compuesto por diez personas de todos los campos. José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, comentó que “la Plataforma no va a solucionar todos los problemas, algunos de los cuales han de ser resueltos desde las propias asociaciones integrantes de la misma. A la Plataforma debería venirse con el ánimo de sumar y de apoyar en todo lo posible”. Por su parte, Salvador Zapata se quejó de un cierto olvido de la gente de a pie, aquélla que sustenta estos colectivos. Pidió “más trabajo y menos reuniones, más acciones en la calle para ser más visibles y llamar la atención”.
“Defendamos el bien común y olvidémonos de localismos”, fueron algunas palabras pronunciadas por Felipe Vegué, presidente de ARRECAL, a quien siguió en el turno Manuel Alonso Wert, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, para quien lo importante es “pensar cómo queremos que sea el rural a fin de defender todos los problemas de todos. Sólo se nos escucha y tiene en consideración en la medida que somos parte del medio rural, por lo que la UNAC sacará adelante la Alianza del Rural dentro de la Plataforma o fuera de ella”.
Una de las más celebradas intervenciones fue la de Borja Cardelús, director de la Fundación del Toro de Lidia, quien a la vista de todos los allí presentes y de lo que éstos representaban, consideró que esta iniciativa era muy fácil que echara a andar y funcionase “con unos estatutos pequeños y poco más (un objetivo y cinco puntos de adhesión) por la fuerza brutal de esta reunión”. “Nosotros somos el campo, la única voz que lo va a representar, por lo que no debemos permitir que se haga nada, que se legisle nada, sin nuestro conocimiento y consentimiento”. En la línea de Cardelús se situó Carlos Bueno, uno de los tres coordinadores, junto a Agustí Albiol y Jesús Expósito, de la Plataforma en Defensa de la Pesca, para quien “este grupo no ha de negociar nada, ha de exigir, y para ello hay que confiar en lo que se está haciendo y en quien lo está haciendo”.
Por parte de Acción Natural Ibérica (ANATUR) acudió Ángel Vadillo, que consideró fundamental el “compromiso” para formar parte de esta plataforma, acatando las decisiones de la mayoría aun no estando de acuerdo con ellas en ocasiones y sin tener la tentación de abandonar a las primeras de cambio. Sergio Izquierdo, de Jóvenes por la Caza, afirmó que era importante identificar el enemigo común, a lo que Manuel A. Wert, de la UNAC, contestó que ni eran los ecologistas ni los políticos, sino nosotros mismos, mientras que a Juan Antonio Sarasketa, presidente de la ONC, le parecía claro que era la clase política.
Jesús Martín, responsable de la productora Nova Toma, puso el acento en la necesidad de tener clara una política de comunicación, lo que fue secundado por Luis Fernando Villanueva con la propuesta de creación de un grupo de trabajo de comunicación para diseñar una estrategia que supere las fronteras de estas actividades y colectivos y llegue al gran público.
Los que más optimistas se mostraron y pidieron, además de calma, un voto de confianza para esta Plataforma fueron Vicente Seguí, presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, y Agustín Palomino, de Asaja, quien se mostraba encantado con la reunión porque “somos una gran familia”.
Tras las últimas intervenciones y haberse tratado en distintos momentos de la reunión un posible cambio de nombre de la Plataforma (Alianza Rural, Alianza del Campo, Liga del Campo…) que terminó por no concretarse y quedar pendiente, el acto fue cerrado por Óscar Beltrán emplazándonos a todos para una próxima reunión en septiembre. 
(Texto y fotos: José María García Medina)

13 asociaciones más se suman a la Alianza del Rural

Un total de trece asociaciones de diferentes comunidades autónomas, han manifestado su apoyo a la Alianza del Rural en la que se está trabajando desde hace unas semanas. Estas entidades han delegado en la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) su voz en el seno de dicha Alianza del Rural y son las siguientes:

ABEC (Asociación Balear de Entidades de Caza)
ACEC (Asociación Canaria de Entidades de Caza)
ACONCAEX (Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Caza en Extremadura)
ADECACOVA (Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana)
ADECANA (Asociación de Cazadores de Navarra)
AGRUPCAT (Agrupación de Cazadores y Pescadores de Cataluña)
ARTIO (Asociación para la Defensa del Patrimonio Natural Cinegético del País Vasco)
AUNAC (Asociación Unión Andaluza de Caza)
FADOVISA (Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat)
SOS COELLO (Sos Coello de Monte de Galicia)
UNITEGA (Unión de Tecores de Galicia)
XURESTEC (Asociación de Tecores del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés)
XURESPESCA (Asociación de Pescadores del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés)

Sobre las últimas condenas a TECORES, por accidentes de tráfico, cuando se está celebrando un rececho

Ya tenemos respuesta a la consulta realizada, referente a que algunos Juzgados de Galicia están condenando a los Tecores por siniestros de tráfico, cuando ese mismo día se está desarrollando un rececho en el Tecor. La respuesta es evidente, pero ahora por lo menos tenemos un documento de la propia Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con el que nuestros abogados puedan defender "lo que realmente dice la Ley".


28/6/16

EXTREMADURA SE CONVERTIRÁ EN EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA JUVENTUD VENATORIA ESPAÑOLATras la pasada firma hace unos meses del acuerdo de colaboración entre la UNAC (Unión Nacional de Asociaciones de Caza) y JUVENEX (Juventud Venatoria Extremeña), ambas entidades se pusieron en marcha para que antes de que terminara este año se realizara algún evento o actividad que sirviera para dar el pistoletazo de salida a una colaboración mutua que quiere convertirse en referente y ejemplo de unidad en la caza.

Desde JUVENEX y la UNAC se planteaba un proyecto muy ambicioso que podía ser la primera puesta en escena de lo que puede convertirse en un evento que marcará un antes y un después del fomento en los jóvenes de buscar en la naturaleza una alternativa de tantas que nos ofrece la misma.

Tras varios meses de gestiones y reuniones con empresas privadas y administraciones públicas, este proyecto se va a hacer realidad y Extremadura va a convertirse en la anfitriona del: I ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES, EDUCACIÓN EN VALORES MEDIOAMBIENTALES.

La JUNTA DE EXTREMADURA, la UNAC, JUVENEX   van a reunir a un centenar de jóvenes de todas las comunidades autónomas del país en un evento de tres días en uno de los entornos naturales privilegiados de la tierra extremeña, la comarca del Valle del Jerte, contando además con la estimable y necesaria colaboración de todas las empresas del sector de la caza en España y medios de comunicación.
Las extraordinarias instalaciones del “Albergue Carlos V” gestionadas por el Instituto de la Juventud de Extremadura, serán el lugar de acogida de estos jóvenes que ocuparán la totalidad de alojamiento de las mismas.

Un amplio abanico de actividades, rutas naturales, charlas y alguna que otra sorpresa, es lo que les espera a todos los participantes, que disfrutarán y conocerán la hermosura de la naturaleza que ofrece esta tierra.
Extremadura se convierte en la comunidad de puesta en marcha de este evento, buscando que  los años venideros tomen el relevo diferentes comunidades autónomas, marcando con ello un referente de lo que se va a convertir en el encuentro anual de jóvenes de diferentes comunidades potenciando con ello el asociacionismo juvenil, la convivencia, la educación medioambiental y cinegética en su gestión y conservación del medio natural y el fomentar el conocimiento de diferentes rincones naturales de nuestra geografía española.

La fecha prevista para la realización de este importante evento serán los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2016.

JUVENEX vuelve a marcar nuevas tendencias en la juventud venatoria en España trabajando en proyectos innovadores que sirven para apostar por el futuro, por el relevo generacional.

En muy breve tiempo se irá informando de todos los detalles que irán aconteciendo sobre dicho evento.


JUVENEX & UNAC , UNA APUESTA POR EL RELEVO GENERACIONAL

APARICIÓN DE UN NUEVO PARÁSITO EN LOS CORZOS

Detectada por primera vez Hypoderma actaeon, una miasis emergente en los corzos españoles

Enmarcado dentro del Convenio de Colaboración que la Asociación del Corzo Español tiene suscrito con el INVESAGA de la Universidad de Santiago de Compostela para el seguimiento sanitario de los corzos españoles, a principios de este año se detectaba un nuevo parásito en animales procedentes de la España Central. Tras un estudio pormenorizado de las muestras tomadas por colaboradores de la ACE, se ha determinado que se trata de Hypoderma actaeon, una larva subcutánea de un díptero Oéstrido, que provoca intensas reacciones hemorrágicas bajo la piel de los corzos infectados. Además de los posibles efectos adversos que, en combinación con otras parasitosis, pueden provocar en la demografía de la especie, la peculiaridad de esta nueva afección detectada, es que H. actaeon, hasta la fecha sólo estaba descrita en ciervo (Cervus elaphus) y, esporádicamente, en gamo (Dama dama). Probablemente, una inadecuada gestión que está permitiendo altas densidades de ciervos en la España central, ha favorecido la presencia de este parásito en el medio natural, y su traspaso, ahora, a las poblaciones de corzo produciéndose esta infección cruzada.

A diferencia del oéstrido Cephenemyia stimulator, ya presente en los corzos españoles desde hace más de una década, el ciclo de “la mosca de los barros” es sensiblemente diferente en cuanto a la época del año en el que podemos detectar las larvas. La mosca de Hypoderma vuela durante el verano, depositando los huevos sobre el pelo del corzo. Las larvas recién nacidas penetran a través de la piel y, tras una primera muda, realizan un orificio cutáneo por el cual respiran. El mayor grado de infestación corresponde al período otoño-invernal, momento más adecuado para detectar los gusanos bajo la piel de los animales infectados.

Ante la aparición de este nuevo parásito, la Asociación del Corzo Español, en colaboración con el INVESAGA, está trabajando para conocer el alcance real del proceso y poder tomar las medidas adecuadas de gestión encaminadas a minimizar su influencia. Así mismo, dentro del “Proyecto Oéstridos”, la ACE demanda la colaboración de todos los cazadores para la detección de estos parásitos y su caracterización geográfica, poniendo a disposición de todos los interesados unas fichas en su página web (www.corzo.info) que ayuden a completar el alcance de esta nueva enfermedad parasitaria.


Asociación del Corzo Español

Demasiado medio ambiente

No han dado tiempo a que las urnas usadas en las pasadas elecciones se enfriaran, que ya hemos podido ver a las “cinco grandes ONG´s” de este país, pidiendo al futuro gobierno la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y que desarrolle políticas transversales.

Llevamos años escuchando este discurso y lo hemos interiorizado de tal forma que hasta nos parece necesario y justificado lo que esta gente pide. Incluso nos hemos sumado al mismo y llevamos una buena temporada tratando de convencer a la sociedad de las bondades medioambientales de la actividad cinegética y piscícola. Pero si nos paramos un momento a reflexionar, llegaremos a la triste conclusión de que hemos estado perdiendo el tiempo jugando un partida con las cartas marcadas. 

Esta gente solo se ha preocupado de diluir su discurso entre una sociedad cada vez más urbanita, hasta el punto de conseguir que repudien y ataquen todo aquello que impida que esa sociedad disfrute del medio ambiente. Y no les importa llevarse por delante todo lo que está unido a ese medio ambiente idílico, y que no es otra cosa que nuestro medio rural. Hemos creado miles de centros de interpretación de la naturaleza y aulas ambientales que vienen trabajando como puntos de adoctrinamiento; sin darnos cuenta de lo que estaba pasando. 

Así que va siendo hora de que “el cazador conservacionista” despierte de su sueño inalcanzable y comience a caminar por otros senderos en este cambio de ciclo que tenemos por delante. 

Debemos abandonar de una vez por todas el discurso caduco que venimos lanzando de que la caza es conservación o que genera empleos y muchos miles de euros, y empezar a reclamar el espacio físico que nos quieren usurpar descaradamente. Ese espacio que es el medio rural en el que practicamos nuestras aficiones y del que también forman parte y viven los agricultores, ganaderos y silvicultores. 

El año 2016 debe ser el punto de partida de ese cambio de ciclo imprescindible, en el que todos los que estamos en el medio rural nos unamos bajo la bandera de su defensa y empecemos a marcar un ritmo distinto a la sociedad urbanita. Esa misma que nos crea leyes que nos ahogan y que se complace por ello. 

Pero para eso debemos ser nosotros mismos los primeros en asumir que el discurso de la caza y la pesca para la conservación se ha agotado definitivamente. 

Señores cazadores y pescadores: ¡¡ demasiado medio ambiente!! 

Así que trabajemos todos unidos por una ALIANZA DEL RURAL

Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC)

26/6/16

Polémica en los juzgados por considerar los recechos de corzo como acciones colectivas de caza mayor

Desde UNITEGA ya se formuló el pasado 7 de junio una consulta por escrito a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza para que "aclare" si un rececho se puede considerar una "modalidad colectiva de caza". Este problema ya se detectó a principios del presente año en los juzgados de Verín (Ourense) y se trató en la pasada Asamblea General de Unitega celebrada en el 20 de marzo.
A principios de la segunda semana de julio, UNITEGA tiene previsto reunirse con la Directora Xeral de Conservación da Natureza y entre los diversos asuntos a tratar, estará este grave problema. De nada sirve que las leyes españolas se adapten a las que rigen en la Unión Europea, sin los jueces siguen buscándole tres pies al gato con interpretaciones esperpénticas como esta:


Una sentencia que condena a un Tecor provoca gran polémica entre cazadores

21/6/16

La opinión y trabajo de la UNAC en el libro de ponencias sobre la perdiz

El pasado 30 de marzo de 2016 tuvo lugar la Jornada Científico-Divulgativa sobre Problemáticas de la gestión de la Perdiz Roja (Alectoris rufa) como recurso cinegético. Organizado por el Departamento de Reproducción Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 

Recientemente ha sido publicado el libro de ponencias como colofón final al acto, donde se pueden consultar las temáticas tratadas.

En el INIA se abordó y debatió diversos aspectos relacionados con la gestión y conservación de la perdiz roja tales como el manejo, la hibridación, la cría en cautividad, el comportamiento, las sueltas en cotos o el estado de su hábitat. Con una magnifica coordinación, Adolfo Toledano Díaz del propio Instituto recibió a los ponentes y público desde primera hora de la mañana.

En primer lugar, José Luis Campo Chavarri como científico titular del INIA resaltó el peor comportamiento antipredador de la perdiz roja híbrida de chukar frente a la roja pura.

Seguidamente, Julián Santiago Moreno, Director del Departamento de Reproducción Animal abordó las tecnologías reproductivas para la conservación y gestión de la perdiz roja

El impacto del uso de plaguicidas agrícolas y otras sustancias tóxicas fue la temática impartida por el Director del IREC Rafael Mateo Soria.

En cuarto lugar, Pedro González Redondo de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de Sevilla se centró en la caracterización sectorial de las granjas cinegéticas comerciales de perdiz roja en España.

Isabel Redondo Morales, Directora del Instituto de Caza y Pesca Continental de Andalucía acometió el Programa de Certificación Genética de la perdiz roja en Andalucía.

El Presidente de APROCA Castilla la Mancha, Luis Fernando Villanueva González, expuso un ejemplo práctico de recuperación de la perdiz roja en un coto de caza.
El propietario de la granja cinegética de perdiz "La Jara" y socio de AGRAPER, José Luis Martín Sastre, defendió la cría tradicional de perdices mediante la ponencia: “La patirroja y sus múltiples justificaciones”.

Por último, el Presidente de la ACEC y Coordinador general de la UNAC, Juan Miguel Sánchez Roig, expuso con valentía y sin tapujos los  retos a los que se enfrenta  la caza social para la gestión de la perdiz.
Al final de las ponencias, el Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba Antonio Arenas, moderó la mesa redonda donde los asistentes pudieron preguntar distintas cuestiones a los interlocutores sobre sus ponencias.

Libro de ponencias: 


GABINETE DE PRENSA DE LA UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CAZA (UNAC).

15/6/16

Proyecto Tierra de Damanes


La Red de Custodia del Patrimonio Natural Cinegético de la UNAC lanza el Proyecto formativo para cazadores “Tierra de Damanes”, con el que busca la preservación y recuperación del Conejo de Monte.

El Proyecto Tierra de Damanes tiene como objetivos básicos dar una formación básica a los cazadores, ayudar a entender los errores que estamos cometiendo y unificar criterios en la gestión del conejo de monte.

Para conseguirlo lanzará unas fichas mensuales y coleccionables a través de internet y las redes sociales. Fichas fáciles de descargar e imprimir y que son el fruto del trabajo desintereso de los cazadores voluntarios de la Red de Custodia del Patrimonio Natural Cinegético de la UNAC. Una herramienta formativa hecha por los cazadores, para los cazadores.

Las fichas abarcarán distintos aspectos de la biología y gestión del conejo de monte, pero explicados con un lenguaje sencillo y comprensible. Para que cualquier cazador pueda asimilar una serie de conocimientos básicos que le alejen de cometer errores habituales en la gestión de esta especie. Buscando con ello, mejorar la gestión de esta especie en toda la geografía Española.

Para realizar este trabajo se ha contado con la ayuda y el asesoramiento de la Asociación SOS Coello de Monte, al frente de la cual está el cazador gallego y experto en la materia, D. Jaime Veiga Fontán.

Las fichas se publicarán a razón de dos cada mes, y se colgarán en el Aula Virtual de la UNAC (http://aulavirtualdelaunac.blogspot.com.es/p/proyecto-tierra-de-damanes.html) donde quedarán a disposición de todos los cazadores, que las podrán descargar, imprimir y archivar.


14/6/16

UNITEGA pide que la Xunta convoque a todo el sector cinegético


El pasado 13 de abril de 2016 finalizó el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, en el que, entre otras, participaron la Federación Gallega de Caza, la Mesa Gallega por la caza y la Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA).

Es conveniente recordar que en el penúltimo párrafo de la “Exposición de motivos” de dicho Anteproyecto, se podía leer textualmente los siguiente: “Esta Ley fue objeto de consulta y consenso con las principales asociación protectoras de animales y ecologistas, Federación Gallega de Municipios y Provincias, Consejo Gallego de Veterinarios, y sometida al informe del Consejo Gallego de Protección de los Animales Domésticos y Salvajes en Cautividad y al dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social de Galicia.”.

Es decir, que se consultó a todos los sectores antes de su publicación, menos al cinegético. Hecho que UNITEGA considera un grave desprecio hacia los cazadores gallegos, que ni siquiera pudieron opinar sobre el texto, mientras que colectivos animalistas o de profesionales que se lucran del cuidado de los animales si que fueron tenidos en cuenta.

Por otra parte, los cazadores gallegos han podido leer recientemente en una conocida revista cinegética, como la Directora Xeral de Conservación da Natureza afirmaba que su intención era que dicho Anteproyecto llegase al Parlamento de Galicia, independientemente de las iniciativas parlamentarias que puedan realizar los diferente grupos, como un texto muy consensuado y muy pacífico.


Ana María Díaz tiene una deuda pendiente con los cazadores

UNITEGA entiende que la Dirección Xeral de Conservación da Natureza tiene una deuda pendiente con el colectivo de los cazadores gallegos, al que se ha dejado al margen desde un principio, por lo que es normal que la publicación de este Anteproyecto haya provocado malestar entre los cazadores y hasta una fuerte polémica en los medios de comunicación y las redes sociales. Lo raro hubiese sido que no pasara lo que ha pasado.

Los cazadores de UNITEGA desconocen si la falta de consulta al colectivo de los cazadores se produjo durante el período de la anterior Directora Xeral o en el presente, pero lo que está claro es que si se quiere llegar a un grado mínimo de consenso con el sector cinegético, la DXCN debería convocar una reunión conjunta de trabajo con todas las entidades que representan a la caza y que han formulado ya sus alegaciones, con el objeto de analizar con todas ellas, al menos, los puntos más conflictivos de este anteproyecto y tratar de alcanzar ese consenso entre todos.


Hay caza más allá del deporte

UNITEGA ha solicitado que dicha reunión se produzca antes de que la DXCN publique el preceptivo informe sobre las alegaciones presentadas, las que se aceptan y las que no, y la justificación de esas decisiones. Informe que suponemos estará elaborando ya su Gabinete Jurídico. Pues UNITEGA cree que habrá voluntad para ello por parte de las entidades de nuestro sector, entre las que se incluyen la Mesa Gallega por la Caza y UNITEGA.

Todo ello a pesar de que la actual Directora Xeral de Conservación da Natureza parezca que solo quiera tener como referente en materia cinegética a la Federación Gallega de Caza, entidad con la que parece encontrase sumamente cómoda, y sobre la que no tiene reparos en decir que es la única entidad que la Xunta reconoce como interlocutora en materia cinegética. Por lo que debemos recordarla aquello de que “hay caza más allá del deporte”, como dice la el propio preámbulo de la actual Ley 13/2013 de Caza de Galicia y que parece no haberse leído.

Petición que ha solicitado UNITEGA por escrito a la Directora Xeral de Conservación da Natureza, por considerarlo de justicia y porque entiende que, como colectivo afectado, es un derecho que se nos ha negado en la fase previa de redacción del anteproyecto de Ley de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia.

UNITEGA lamenta tener que adoptar esta postura, pero después de esperar un tiempo prudencial y “no ver color”, no queda más remedio que denunciar lo que a todas luces es una injusticia y falta de respeto hacia todos los cazadores gallegos.

VER EL ESCRITO PRESENTADO POR UNITEGA:

12/6/16

Medio Ambiente baraja poner jaulas para jabalíes en el parque natural

Cansados de esperar por soluciones que nunca llegan, propietarios de terrenos en el parque natural de Corrubedo y residentes en el perímetro del espacio protegido han decidido alzar su voz para denunciar «a invasión» de jabalíes que, aseguran, ha traspasado las fronteras del área protegida para, incluso, merodear junto a sus casas. Afirman que dejaron de plantar en las fincas del complejo dunar porque «era tirar cos cartos» y ahora ven amenazados los cultivos en parcelas del área de protección del parque. De hecho, varios afectados explican que, en las últimas semanas, han tenido que resembrar el maíz hasta en tres ocasiones. La Consellería de Medio Ambiente está al tanto del creciente malestar y baraja como alternativa poner jaulas para atrapar a los cerdos salvajes, dado que en el parque no es posible la caza por la afección que puede tener en otros animales.

El presidente de la junta consultiva del parque natural, José Luis Torres Colomer, indicó que la Xunta analiza la posibilidad de colocar jaulas. Sin embargo, subraya que todavía no hay ninguna decisión tomada porque es una alternativa que aunque ha dado buenos resultados en algunos lugares no ha funcionado en otros.

Sí precisa que está descartado soltar perros en el parque, propuesta que, al parecer, se planteó en un encuentro mantenido entre la asociación de propietarios y representantes de la Administración autonómica para abordar, entre otras cuestiones, el problema de la proliferación de cerdos salvajes. El presidente de la junta consultiva afirma que se van a adoptar medidas.

Costes de siembra y cierres

Mientras el tiempo pasa y los jabalíes continúan campando a sus anchas, los afectados manifiestan sentirse impotentes e indefensos. No solo ven como el fruto de su trabajo acaba destrozado por estos animales, sino que también protestan porque pierden el dinero invertido sin recibir compensaciones económicas.

Explican que un saco de maíz para sembrar cuesta entre 10 y 12 euros por ferrado, cuantía a la que hay que sumar el dinero del herbicida y el del mineral para echarle a la tierra. Además, para proteger sus fincas deben comprar malla «non deixan pechar con rede» y cada cien metros, explican, supone un desembolso de 80 euros «e dura dous anos como moito». A la lista de gastos añaden que deben pagar la contribución por las fincas que tienen en el parque «pese a que nos limitan practicamente calquera actuación nelas».

La propietaria Carmen Mayán, que ya tuvo que resembrar una finca de cuatro ferrados, apunta: «O problema é cando o millo ten a espiga, que xa non hai peche que aguante. O que hai que facer é eliminalos. Nunca se acorda isto». Comenta que hace un par de noches, el perro que tienen en casa comenzó a ladrar: «Había media ducia de porcos, dous grandes e catro crías. Debían querer entrar na horta. Se deixamos a porta aberta, calquera día métensenos na vivenda».

No es la única que habla de que los animales circundan cada vez con mayor frecuencia las viviendas y que no tienen miedo. La mayoría relata estampas similares: «Pasan por diante das casas e xa non lles asustan nin os coches», manifiesta Andrés Ageitos. Este propietario se muestra bastante desesperanzado: «Non imos lograr nada. Penso que isto se lle escapou das mans á Xunta».

Mayor depredador

Sus palabras son secundadas por otro vecino, Francisco González, que también es cazador: «O xabaril é o único depredador e está acabando coa fauna do parque natural porque fixo deste espazo o seu refuxio».

Entre quienes se suman a las quejas hay un joven de 18 años, Andrés Paz, que asegura que su objetivo es dedicarse a la agricultura «porque é o que vivín dende que era pequeno». Subraya que toda la familia ha trabajado en el campo, desde su bisabuelo: «Estes bens son nosos. As fincas do parque témolas a pasto para o gando porque é o único que se pode facer e, aínda así, os porcos levantan o terreo cada dous por tres». Sobre la posibilidad de colocar jaulas, algo de lo que han oído hablar, creen que no tendrá resultado: «Isto non se arranxa con gaiolas, hai que adoptar outro tipo de medidas».

La sociedad de caza ribeirense solicitó realizar esperas, pero dentro del parque no se autorizan y están a la expectativa de que se otorguen en áreas limítrofes.

10/6/16

Feijóo anuncia un paquete de axudas de 1,3 millóns de euros para previr e paliar os danos que provocan o xabaril e outras especies

 O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciou hoxe a aprobación dun paquete de axudas de 1,3 millóns de euros, destinadas a previr e paliar os danos que provocan o xabaril e outras especies salvaxes. Estas axudas van enmarcadas dentro dun plan de acción elaborado pola Consellería do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Consellería do Medio Rural e a Consellería de Infraestruturas e Vivenda.
Estas axudas xa foran adiantadas polo presidente no Consello da semana pasada, entre as medidas financiadas polos fondos extra dos que dispón Galicia por ter cumprido o obxectivo de déficit. Complementan outras iniciativas similares destinadas a evitar os danos producidos por outras especies: así, repartíronse 43 pastores eléctricos e organizáronse charlas divulgativas para evitar que o oso pardo provoque estragos e convocouse unha liña de axudas de 360.000 euros para paliar os danos producidos polo lobo.
Este plan recolle accións en catro ámbitos diferentes. No tocante ao papel do xabaril nos accidentes de tráfico, a Xunta definirá “as zonas onde se concentran estes sinistros e implantará medidas correctoras, como sinalizacións, pasos de fauna ou uso de repelentes e atraentes”, dixo o presidente. En segundo lugar, o plan establece melloras na xestión e aproveitamento da especie, para, entre outros obxectivos, loitar contra o furtivismo. O terceiro eido refírese á formación. “Imos traballar co sector da caza para evitar que, nas batidas, os animais se dirixan cara ás estradas”, exemplificou Feijóo.
Compensar polos danos pasados e previr danos futuros
O cuarto eixo engloba axudas para minorar os danos producidos na agricultura e a gandería, que se dividen en dous grupos. O primeiro, as axudas encamiñadas a paliar os danos que xa se produciron. As compensacións, que se tramitarán en réxime de concorrencia, terán en conta o tipo de cultivo, a superficie afectada e o dano producido. O segundo grupo de axudas busca previr que se vaian ocasionar danos futuros. “Imos subvencionar a adquisición de pastores eléctricos”, anunciou o presidente da Xunta. As axudas poderán cubrir a totalidade do custo do dispositivo, ata un importe máximo de 600 euros por explotación.
As axudas para compensar polos danos xa producidos ascenderán este ano a 600.000 euros, o que supón unha mellora substancial fronte aos 250.000 euros que se consignaran na última orde deste tipo. Pola súa banda, as axudas encamiñadas á prevención teñen un monto de 400.000 euros, dos cales 250.000 se dedican unicamente a previr os danos do xabaril e os outros 150.000 os doutras especies.
As ordes que rexen estes dous tipos de axudas publicaranse no mes de xuño, puntualizou o presidente da Xunta. “Deste modo, podemos falar en total de 1,3 millóns de euros destinados a este plan, cuxo obxectivo é conciliar a preservación dunha especie coma o xabaril coa custodia dos intereses dos agricultores”, concluíu Feijóo. 

9/6/16

DIPTICO INFORMATIVO: Errores en las repoblaciones con conejoLos cazadores y el Concello nedense recaban firmas para crear un tecor en el municipio

Los ataques de los jabalíes se suceden desde hace tiempo en el municipio de Neda. Hace un par de meses, la junta de gobierno local denunció lo sucedido, a través de un escrito remitido a la Xunta de Galicia. «Nos pasaron un protocolo, pero ahora vamos a insistir», indicó ayer el alcalde, Ángel Alvariño, que sufre este problema en los alrededores de su vivienda. «Es una barbaridad, se acercan a las casas, la gente tiene miedo», afirma. Los cazadores han constituido una asociación y, con apoyo del Concello, han iniciado una campaña de recogida de firmas para respaldar su petición de crear un tecor (territorio genéticamente ordenado).

«La decisión es de la administración autonómica», constató el regidor, que califica los reiterados incidentes de «injusticia» y reclama una regulación. «Que se autoricen batidas, por lo menos para tratar de alejarlos un poco, al menos en esta época, con todos los cultivos en marcha», propone. Algún vecino los ha visto incluso dentro del invernadero.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Unións emprenderá acciones contra Medio Ambiente si no autoriza batidas en Dozón

Unións Agrarias emprenderá acciones legales contra la Consellería de Medio Ambiente si no autoriza al Tecor de Dozón batidas para controlar los daños de jabalíes.

El departamento que encabeza Beatriz Mato dispone de informes técnicos remitidos por expertos de este sindicato en los que se muestra la reiteración de daños en maizales y prados así como la situación insostenible que están sufriendo los afectados.

El responsable del área de Desenvolvemento Rural de Unións, Jacobo Feijoo, remitió ayer un escrito al presidente del Tecor castrense, José Rodríguez, en el que le informa de esta intención de Unións Agrarias, que se extiende también a la propia sociedad de caza si no se solicita que se active de forma completa el protocolo para controlar los destrozos del jabalí. Este protocolo contempla tres fases: primero, se intentará disuadir a los cerdos salvajes con desencames mediante perros atrelados. Si esto no soluciona la crisis, podrán realizarse batidas disuasorias con canes pero sin armas. Por último, se permiten batidas o esperas nocturnas, pero solo se pueden abatir machos o hembras que no estén acompañadas por crías.

En el caso de Dozón, se dio luz verde, en las últimas semanas, a desencames con perros atados. Sin embargo, "continúan los daños reiterados, especialmente en las parcelas sembradas con maíz forrajero", explica Jacobo Feijoo, quien se hace eco de los testimonios de varios ganaderos que aseguran haber visto piaras de hasta 15 miembros. Estas condiciones impiden a muchas explotaciones "la continuidad de su actividad de siembra en condiciones de normalidad", lo que compromete la viabilidad de la campaña de producción de forraje para los meses de invierno. Del mismo modo, siguen produciéndose daños en los prados destinados a hierba para silo. Y hay que recordar que la campaña ya arrancó con casi un mes de retraso, debido a las precipitaciones, lo que pone en entredicho la cosecha.

Desde la Sociedad de Caza de Dozón, su presidente ya señaló en varias ocasiones su disposición a ayudar a los ganaderos. A finales de mayo se reunió con técnicos de Medio Ambiente para valorar los resultados de las acciones que se llevaron a cabo.

FUENTE: EL FARO DE VIGO

Arranca la Semana Verde con 590 expositores y 170 actividades

La Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia arrancará hoy en Silleda en su 39ª edición con inauguración a las 13.00 horas, presidida por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con calendario de actividad abierto hasta el domingo, mañana y tarde.

Esta edición llega con importantes incrementos en sus cifras. Así, la organización cifra en 590 los expositores directos en el recinto ferial, lo que supone elevar un 18 % los del año pasado. En este alza destacan los incrementos de espacios paralelos como Salón de Alimentaria, Feira de Caza e Pesca y Festur.

Sube también un 10 % la cifra de metros cuadrados, que suma este año 77.904 considerando espacio expositivo y de actividades. Del incremento en espacio es reflejo que vuelve a abrirse tras muchos años el pabellón 4, donde se centralizará Fecap.

Un tercer frente de cifras y también con mejora es el relativo al programa de actividades que suma en esta edición más de 170 superando las 150 de la anterior.

Multisectorial de muestras y ocio

El certamen se vuelve a mostrar como el referente multisectorial ferial de muestras y de ocio del noroeste peninsular con el aliciente de volver a ser gratuito en la entrada. A la oferta dispar de la propia Semana Verde se suma la de los certámenes paralelos centrados en alimentación, caza, pesca, naturaleza y turismo y la presencia de numerosos sectores que van desde la ganadería que celebra en el recinto los concursos de ganado frisón en los que se destacarán los mejores ejemplares y ganaderos gallegos, y otras como la biomasa, mascotas, pequeña maquinaria de jardín o decoración.

Paté con grelos y agua de pulpo

El Salón de Alimentaria, Salimat, vuelve a situarse como palanca de internacionalización en sus Encuentros de Compradores con 27 importadores, distribuidores y restauradores de seis países. Y, con Alinova, que vuelve a mostrar nuevos alimentos, hasta un total de setenta, un 75 % más, entre los que se podrá encontrar un paté de bonito con grelos o agua de pulpo para cocinar. Será un escaparate para productos de calidad, artesanos, gourmets e innovadores. También en el área de Turexpo expositores y operadores contactarán con oferta y demandas en la Bolsa de Contratación Turística. Contará con 31 turoperadores de diez países que conocerán las propuestas de 79 empresas turísticas del recinto.

La oferta en Fecap, con respaldo de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y entidades del sector, se centra en el recinto con apartados de cetrería, criadores de perros, armerías, remolques, equipamiento, accesorios de caza y pesca, seguros y presencia de federaciones.

Turexpo Galicia suma la feria de fiestas turísticas, Festur, que mete en el recinto ferial 37 fiestas de interés turístico gallegas promovidas por 27 ayuntamientos y empresas. El certamen cubre los pabellones feriales y las áreas libre especialmente el paseo central ferial.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Alcaldes de todos los partidos se unen contra los ataques del lobo en el Macizo Central

A iniciativa de Unións Agrarias, la práctica totalidad de los alcaldes del Macizo Central han firmado un documento en el que exponen su preocupación por los ataques de lobos al ganado. «Esta enorme sangría está a levar ás explotacións a sufrir substanciosas perdas, sen que ata o de agora as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia sexan suficientes para paliar os danos», dice los regidores en un escrito remitido a la delegada territorial del gobierno autonómico en la provincia de Ourense, Marisol Díaz Mouteira.

En el documento -acompañado de las firmas de los alcaldes de Vilar de Barrio, Laza, Chandrexa de Queixa, Montederramo, A Pobra de Trives, Manzaneda, Castro Caldelas y Maceda- explican que en el Macizo Central «os ataques son máis frecuentes que no resto de Galicia». Por ese motivo, consideran que «é preciso que desde a Xunta de Galicia se lles dea un tratamento específico».

Concretamente, el sindicato agrario promotor de la iniciativa y los regidores firmantes lo que reclaman es ser recibidos por la delegada territorial del gobierno autonómico en la provincia. En ese encuentro le expondrán dos reivindicaciones básicas. Por un lado, piden que la tasación de daños tras el ataque de los lobos se haga de acuerdo con precios de mercado actualizados. «As indemnizacións que están a cobrar os gandeiros non chegan a cubrir un mínimo das perdas ocasionadas», denuncian. Además, reclaman que el cobro de esas compensaciones se haga de forma más ágil, «como moito a trinta días desde que se producen os danos». Según aseguran, actualmente están ingresando las indemnizaciones con tres años de retraso.

Esta iniciativa conjunta de los alcaldes del Macizo Central se una a otras puestas en marcha de forma individual por otros ayuntamientos ourensanos ante el reciente incremento de los ataques de los lobos al ganado. Hace unos días, el Concello de Amoeiro reclamaba medidas urgentes.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

FECAP 2016

PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES DE LA FECAP 2016: http://www.feira-galicia.com/docs/sv2016/programa_fecap_2016.pdf

Expositores de la FECAP 2016:
ADAYA, S.L. - AGRUPACION DE ARTESANOS Y ARTISTAS
ANTONIO ALCARAZ TRIVES - REDES CALLOSA
APROCA - ASOC. DE PROP.RURALES Y PRODS. DE CAZA DE GALICIA
ARMERÍA ARMISPORT
AS RAPIÑAS DO SALNES CETRERIA
BOTAS MILITARES - FELIX SILVA BERMUDEZ
COMERCIAL GÓMEZ GALLEGO
CREACIONES DEL ESTE
CUCHARILLAS EDU
CUERO PALENCIA
DECATHLON
DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA -
EURO PREMEZCLAS
FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA
FEDERACIÓN GALLEGA DE PESCA
NATURAL SHINE
REMANSO DE ARCA, S.L.

1/6/16

La UNAC solicita el cese del Director del IREC


La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) solicita el cese del actual Director del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), D. Rafael Mateo Soria; ya que en los últimos días han vuelto a circular noticias referentes a que Europa prepara la prohibición definitiva del plomo usado en la caza y la pesca, apoyándose en afirmaciones carentes de veracidad alguna.

La UNAC no entiende porque siempre que se habla del daño que producen los perdigones de plomo en las zonas húmedas o el medio natural, aparece el nombre del mismo científico en este tipo de noticias; el cual, para más INRI, ostenta desde hace unos meses el cargo de Director del IREC. 

La UNAC se reunió el año 2009 con varios representantes del MAGRAMA para solicitarle que elaborara un estudio serio y con participación de científicos y técnicos de los diferentes sectores implicados, en base a la técnica de análisis de heces, en todos los humedales Españoles; ya que las aves utilizadas en el estudio de la prevalencia del plumbismo aviar fueron cazadas en las tiradas habituales y compradas a los cazadores de cada zona, y se realizaron con técnicas no tan innovadoras y útiles como es el estudio de sus heces. 

El actual Director el IREC fue el encargado de realizar el estudio del año 1993, pagado por el antiguo ICONA, con el título: "Estudio de la problemática del plumbismo en Aves Acuáticas en diferentes humedales españoles (nov. 1993)" . El Ministerio tomo éste estudio como base para promulgar el REAL DECRETO 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo. Prohibición que se ha venido arrastrando hasta nuestros días, a pesar de que estudios posteriores del CSIC y la Junta de Andalucía han hablado de que la ingestión de perdigones de plomo en aves acuáticas en humedales como Doñana es relativamente baja

Para la UNAC no es admisible que se prohibiera en base a estudios dudosos y a presiones mediáticas donde se afirmaba que si no se utilizara plomo en las zonas húmedas se salvarían 50.000 aves todos los años. 

Algo que es más que evidente que no ha sucedido tras 15 años de prohibición, pues de haber sido cierto, con los controles que se hacían para la detección de posibles focos de gripe aviar, también se habrían detectados con suma facilidad esas miles de aves muertas y flotando en nuestras zonas húmedas; pues hablamos de un total de 750.000 cadáveres. 

Tampoco se ha detectado un repunte de las poblaciones de anátidas después de 15 años sin usar el plomo en humedales de la Comunidad Valenciana o Andalucía, lo que es una evidencia muy clara de que se siguen repitiendo las mismas afirmaciones una y otra vez, con el único objetivo de provocar en la opinión pública un claro rechazo hacia la actividad cinegética. Motivo más que suficiente para que la UNAC se haya planteado solicitar el cese del actual Director del IREC.