3/11/17

UNITEGA IMPARTIRA CURSOS PARA EL EXAMEN DEL CAZADOR


La Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) va a comenzar a impartir cursos preparatorios para aquellos cazadores y cazadoras que quieran obtener su primera licencia de caza en la Comunidad de Galicia.

El primero de los cursos tendrá lugar en Ourense la mañana del próximo sábado 18 de noviembre, en el Salón de Actos del edificio de la Xunta de Galicia situado en la Avenida de la Habana Nº 79, también conocido como “Casa de chocolate”. Con un horario de 10:00 a 14:00 horas, a él podrán asistir todas aquellas personas que estén matriculadas para el último examen de cazador de este año y que tendrá lugar el 4 de diciembre en las capitales de las cuatro provincias de Galicia. La entrada será libre y gratuita y podrán asistir alumnos de Galicia y de otras comunidades autónomas.

30/10/17

CAPÍTULO IV: AXUDAS DESTINADAS A TITULARES DE TERREOS CINEXÉTICOS ORDENADOS (TECOR) DE GALICIA AFECTADOS POLOS INCENDIOS NO ÁMBITO DA COMPETENCIA DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Base primeira. Obxecto e beneficiarios

1. As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para sufragar os gastos derivados das actuacións que se leven a cabo para paliar os danos causados nos terreos cinexeticamente ordenados como consecuencia dos incendios que se produciron durante o mes do outubro do ano 2017, incluídos os danos producidos desde o día do incendio ata o 31 de decembro de 2017.

2. Poderán ser beneficiarios das subvencións convocadas os titulares de terreos cinexéticos ordenados (tecor) de Galicia, regulados no artigo 13 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, afectados pola vaga de incendios que se produciron en Galicia no mes de outubro de 2017.

3. Serán subvencionables con cargo á presente convocatoria:

a) As actuacións nos terreos cinexeticamente ordenados coa finalidade de recuperación dos hábitats cinexéticos e a protección dos solos nas zonas afectadas polos lumes.

b) A recuperación das infraestruturas e instalacións destruídas polos incendios (refuxios, fontes, comedeiros, bebedoiros, tobeiras, cercas, infraestruturas de aclimatación, elementos de sinalizacións, etc.)

4. As actuacións referidas na letra a) consistirán na sementeira de cereais nos tecor afectados pola vaga de lumes forestais referida. Para tal efecto as actuacións de sementeira poderanse estender ata o 10 % da superficie queimada.

O custo subvencionable será dun máximo de 650 euros por hectárea, cun límite máximo por entidade de 30.000 euros ata o esgotamento do crédito dispoñible.

Respecto ás actuacións referidas na letra b), os interesados deberán presentar unha memoria sobre os danos ocasionados nas infraestruturas ou instalacións afectadas polo lume, incluíndo unha relación valorada destes, a xustificación da titularidade, propiedade ou dereito de uso dos ditos bens.

Subvencionarase o 100 % dos gastos acreditados en reparacións e/ou reposicións das infraestruturas e/ou instalacións ata un máximo de 12.000 euros por solicitante.
26/10/17

A Xunta aproba case 21 millóns de euros, ampliables, para prestar apoio a todos os afectados polos lumes a través dunha orde de axudas conxunta

Haberá axudas para os titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor), cun orzamento de 300.000 euros. Estas axudas estarán destinada aos propietarios destes espazos para facer fronte aos traballos de recuperación e protección dos recursos, así como de elementos tales como refuxios, fontes, comedeiros, cercados, ou elementos de sinalizacións.


13/10/17

LEI 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

LEI 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171011/AnuncioC3B0-051017-0001_gl.pdf

Relación de tecores e explotacións cinexéticas comerciais en que se permite a solta de faisán

RESOLUCIÓN  do  28  de  setembro  de  2017,  da  Dirección  Xeral  de  Patrimonio Natural,  pola  que  se  publica  a  relación  de  tecores  e  explotacións  cinexéticas comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia en que se permite a solta de faisán (Phasianus colchicus), en aplicación da disposición transitoria terceira do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

10/10/17

Colaboración entre productores de castañas y cazadores para reducir los dañosEl pasado jueves 5 de octubre, tuvo lugar una reunión en el Concello de Riós convocada por el Servico de Conservación de la Naturaleza de Ourense y en la que participaron los representantes de propietarios de soutos de castañas y de las Sociedades de Cazadores de las Comarcas Ourensanas de Monterrei y Conso-Frieiras; además de los representantes de UNITEGA y de otras Entidades.

El objetivo de dicha reunión de trabajo era explorar las posibilidades reales de colaboración entre el colectivo de productores de castañas y el cinegético, para priorizar la realización de las batidas de jabalí en las zonas de soutos, dónde se suelen producir cuantiosos daños unos días antes de la recogida.

8/10/17

Medio Ambiente avalía cos sindicatos agrarios a revisión do baremo por danos e adaptación do Plan do lobo á realidade actual da especie


A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio avalía cos sindicatos agrarios a revisión dos baremos por danos e a adaptación do Plan de xestión do lobo á realidade actual da especie. Así, en consonancia co compromiso adquirido por esta Consellería, a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, mantivo hoxe unha reunión de traballo cos representantes sindicais co fin de coñecer as súas propostas de cara á planificación do 2018, en canto ás medidas que permiten combinar a conservación dos animais coa viabilidade das explotacións gandeiras.

Beatriz Mato destaca que Galicia se sitúa na vangarda da loita contra o abandono coa aprobación da nova Lei de benestar animal

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, sinalou, con motivo mañá da celebración do Día Mundial dos Animais, que ten lugar cada 4 de outubro, que o novo marco normativo de protección e benestar animal, aprobado recentemente en sede parlamentaria, sitúa a Galicia na vangarda da loita contra o maltrato e o abandono. Así o manifestou durante a súa visita hoxe instalacións da Asociación protectora de animais Gatocán, en Coirós, que enxalzou polo seu coidado e atención aos animais abandonados.

La Guardia Civil crea un sistema de cita previa para trámites con armas

La Guardia Civil ha puesto en marcha desde el 1 de octubre el sistema de citas previas en las Intervenciones de Armas y Explosivos ordinarias de 13 provincias. Según se indica en la web a través de la que se pueden solicitar estas citas, las Intervenciones disponibles son Alicante, Ávila, Burgos, Castellón, León, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valencia, Valladolid y Zamora. >>> VER LA NOTICIA COMPLETA >>>

A la caza de la avispa velutina

AGA Ortegal logra permiso de la Xunta para destruir nidos situados a gran altura con varios disparos de escopeta simultáneos, que realizarán cazadores del Tecor >>> VER LA NOTICIA COMPLETA >>>

1/10/17

Un lobo irrumpe a pleno día en la A-8, a la altura de Vilalba, y es arrollado por un turismo

Un lobo irrumpió en la A-8 y fue arrollado por un turismo, modelo Opel Astra, que conducía una joven de 23 años de A Coruña. El suceso ocurrió esta tarde en el kilómetro 573 de la A-8, cerca de la rotonda en la que confluye con la AG-64 (autovía Ferrol- Vilalba). >>> VER LA NOTICIA COMPLETA >>>

29/9/17

EL PARLAMENTO DE GALICIA PREGUNTA POR LOS SINIESTROS CON ESPECIES CINEGÉTICAS

UNITEGA participó el pasado jueves 28 de septiembre en una sesión de la Comisión no permanente de estudio sobre la seguridad viaria del Parlamento de Galicia, en la que estuvieron presentes los parlamentarios Julia Rodríguez (PP), Marcos Cal (ENMAREA), Raúl Fernández (PSdG) y Noa Presas (BNG).

En una primera intervención, el representante de UNITEGA hizo un análisis pormenorizado de la situación actual que tienen las Sociedades de Cazadores de Galicia, derivada de la última reforma de la Ley sobre Tráfico. En concreto se explicó a la Comisión los tres supuestos de responsabilidad que marca la norma en la actualidad y los cambios que ha supuesto para todas las partes afectadas, es decir, los conductores, las Sociedades de Cazadores y los titulares de las vías.